top of page
Arbetsbord

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar och använder dina personuppgifter:

 

 • i anslutning till webbplatsen kalmarsundpromotion.se.

 • när du för egen räkning eller i din egenskap av företagsrepresentant ansöker om och är medlem eller partner i Kalmarsund Promotion.

 • när du för egen räkning eller i din egenskap av företagsrepresentant ansöker om och deltar i Kalmarsund Promotions processer.

 • när du för egen räkning eller i din egenskap av företagsrepresentant anmäler dig till eller ingår i Kalmarsund Promotions mentorbank.

 • när du för egen räkning eller i din egenskap av företagsrepresentant anmäler dig till eller deltar i event eller utbildning i Kalmarsund Promotions regi.

 • när du anmäler dig till och när vi distribuerar Kalmarsund Promotions nyhetsbrev och företagsagenda.

 • när du tar eller har kontakt med Kalmarsund Promotion för att få hjälp att hitta rätt stöd.

 • när du tar eller har kontakt med Kalmarsund Promotion för att få kontakt med investerarnätverk för egen räkning eller i din egenskap av företagsrepresentant.

 • när vi i andra sammanhang vill marknadsföra vår verksamhet.

 

Beroende på din relation till Kalmarsund Promotion kan endast delar av denna integritetspolicy komma att vara aktuell för dig. Syftet är att de delar som är aktuella för dig ska framgå tydligt i beskrivningen nedan. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot Kalmarsund Promotion och hur du kan utnyttja dina rättigheter.

 

Vid frågor om Kalmarsund Promotions integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kalmarsundpromotion.se.

 

Utöver denna integritetspolicy gäller även särskilda villkor för medlemskap i Kalmarsund Promotion eller deltagande i Kalmarsund Promotions processer, event och utbildningar.

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Kalmarsund Promotion. Kalmarsund Promotion vill med denna integritetspolicy visa hur Kalmarsund Promotion säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kalmarsund Promotion värnar om sina medlemmars, representanters och övriga personers personliga integritet och strävar efter att skydda dessas personuppgifter på ett säkert sätt. Denna policy hjälper dig som registrerad att bland annat förstå vilken slags information Kalmarsund Promotion samlar in och hur denna används.

 

Personuppgiftsansvarig
Kalmarsund Promotion Ekonomisk Förening, Bredbandet 1, 39230 KALMAR, org.nr. 769620-8896 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Kalmarsund Promotion finns nedan under stycket ”Kontakt”.

 

Vilka personuppgifter samlas in?
Kalmarsund Promotion samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till Kalmarsund Promotion i enlighet med stycket ”Kalmarsund Promotions behandling av dina personuppgifter” nedan, såsom namn, e-post, post- och eventuellt fakturaadress. Kalmarsund Promotion samlar även in uppgifter om din medverkan i Kalmarsund Promotions processer. Om du deltar i ett evenemang eller utbildning eller kontaktar Kalmarsund Promotion samlas också dina personuppgifter rörande detta in.

 

Behandling av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan överlämnas till Kalmarsund Promotion direkt från dig. Kalmarsund Promotion kan även få personuppgifter om dig från Connect, NyföretagarCentrum eller deras systerföreningar i Sverige eller utomlands eller samarbetspartners, samt i förekommande fall offentliga register. Vilka uppgifter Kalmarsund Promotion samlar in om dig, för vilka ändamål Kalmarsund Promotion avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund Kalmarsund Promotion har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 

Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan:

 1. Kontaktinformation: Namn, telefonnummer, e-postadress och postadress.

 2. Betalningsinformation: personnummer eller organisationsnummer och fakturaadress.

 3. Historik: Information om tidigare deltagande i Kalmarsund Promotions processer.

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

Betalningsinfo.

Syfte med behandlingen

Administrera medlemskap i Kalmarsund Promotion, eller deltagande i processer, event eller utbildning.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om du är representant för ett företag som är medlem eller deltar i process, event eller utbildning behandlas personuppgifterna med stöd av Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet med företaget du representerar (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

Övriga personuppgifter som du lämnar

Syfte med behandlingen

Administrera deltagande i processer, event eller utbildning, såsom t.ex. att erbjuda information och mat och dryck som du tål

Laglig grund

Behandlingen utförs med stöd av ditt samtycke.

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

Övriga personuppgifter som du lämnar

Syfte med behandlingen

Hjälpa dig hitta rätt stöd i och förmedla kontakter till övriga aktörer i innovationsstöds­systemet.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att hjälpa dig hitta rätt stöd inom innovationsstöds­systemet.

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Historik

Syfte med behandlingen

Att kunna säkerställa relevanta paneler i Kalmarsund Promotions processer.

Laglig grund

Behandlingen utförs med stöd av Kalmarsund Promotion samt deltagare i Kalmarsund Promotions processers berättigade intresse av att Kalmarsund Promotion kan erbjuda relevanta paneler (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Historik

Syfte med behandlingen

Att kunna säkerställa en rättvis fördelning mellan medlemmars deltagande i Kalmarsund Promotions processer.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att kunna erbjuda motsvarande möjligheter till deltagande i Kalmarsund Promotions processer för alla medlemmar (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Historik

Syfte med behandlingen

Att kunna föra och redovisa statistik för att uppmärksamma och marknadsföra goda insatser.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att kunna uppmärksamma goda insatser (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Historik

 

Syfte med behandlingen

Att kunna föra och redovisa statistik för att marknadsföra Kalmarsund Promotions insatser.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att kunna marknadsföra Kalmarsund Promotions insatser (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

 

Syfte med behandlingen

Möjliggöra marknadsföring.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

 

Syfte med behandlingen

Utskick av generell karaktär via e-post och SMS.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att marknadsföra sina varor till dig (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

 

Syfte med behandlingen

Bjuda in till event/evenemang.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att marknadsföra sina varor till dig (intresseavvägning).

-----------------------

Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

 

Syfte med behandlingen

Uppfylla Kalmarsund Promotions skyldigheter gentemot dig som medlem i föreningen, inbegripet men inte begränsat till, kallelse till föreningsstämma, fastställande av röstlängder samt förande av medlemsregister.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Kalmarsund Promotions berättigade intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt föreningens stadgar (intresseavvägning).

-----------------------

Lagringstid
Kalmarsund Promotion kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Kalmarsund Promotion är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Kalmarsund Promotions rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

 

Kalmarsund Promotion har följande gallringsrutin för personuppgifter som behandlas avseende följande kategorier av registrerade:

Kategori av registrerad och gallringstid

Företagsrepresentant för Språngbräde-företag eller FöretagsAcceleratorföretag. Tre år efter avslutad process.

Deltagare i nyföretagarrådgivning. Två år efter avslutad process.

Deltagare i mentorprogram. Två år efter avslutad process.

Partnerföretag eller företagsrepresentant för partnerföretag. Två år efter avslutat partnerskap.

Deltagare i event eller utbildning. Ett år efter eventet eller utbildningen (eventuella kostangivelser gallras dock så snart eventet eller utbildningen är genomförd).

Mottagare av nyhetsbrev eller företagsagenda. Gallring sker när samtycke återkallas eller inte förnyas efter påminnelse.

Prospects. Gallring sker ett år efter det att uppgifterna samlades in.

 

Var lagras dina personuppgifter och vem lämnar Kalmarsund Promotion ut dina personuppgifter till?

 

Personuppgiftsbiträden: Kalmarsund Promotion kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom Connect och NyföretagarCentrum, andra systerföreningar, IT-leverantörer samt till företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, till exempel till partnerföretag eller andra leverantörer för att hantera mötesrum och måltider i samband med genomförande av våra processer, event eller utbildningar samt för distribution av nyhetsbrev och andra utskick. Kalmarsund Promotion upprättar avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

I samband med event och utbildningar kan anmälda deltagare tillfälligt listas på Kalmarsund Promotions hemsida samt registreras i register nödvändiga för Kalmarsund Promotions verksamhet.

 

Andra personuppgiftsansvariga (tredje part): Kalmarsund Promotion kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Kalmarsund Promotions åtagande mot dig. Kalmarsund Promotion kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra parter i innovationsstödssystemet i framförallt Kalmar län för att säkerställa att du eller det företag du representerar får stöd av rätt aktörer inom innovationsstödssystemet. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Överföring utanför EU/EES
Kalmarsund Promotion överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Kalmarsund Promotion att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Kalmarsund Promotion lagrar de personuppgifter som Kalmarsund Promotion behandlar i molnet hos Google Drive. Därutöver använder sig Kalmarsund Promotion av andra molntjänster som tillhandahålls av Sales Force, WordPress och MailChimp. Kalmarsund Promotion har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Googles, Sales Forces, WordPress och MailChimps anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?
Kalmarsund Promotions målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Kalmarsund Promotion. Kalmarsund Promotion har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Kalmarsund Promotion kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

 

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Kalmarsund Promotion sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

 

Dina rättigheter
Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Kalmarsund Promotion på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

 

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Kalmarsund Promotion kommer att på din begäran eller eget initiativrätta, avidentifiera, komplettera eller raderauppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Kalmarsund Promotion är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

 

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

 

Om du har lämnat ett samtycke till Kalmarsund Promotion avseende Kalmarsund Promotions personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta Kalmarsund Promotion.

 

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Kalmarsund Promotion, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Kalmarsund Promotion (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

 

Vänligen kontakta Kalmarsund Promotion om du är missnöjd med Kalmarsund Promotions behandling av dina personuppgifter, så kommer Kalmarsund Promotion att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Kalmarsund Promotion, och Kalmarsund Promotion strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Kalmarsund Promotion ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som kommer att ändra namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018).

 

Kontakt
Har du frågor om hur Kalmarsund Promotion hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Kalmarsund Promotion på info@kalmarsundpromotion.se eller via brev till Kalmarsund Promotion Ekonomisk förening, Skeppsbrogatan 55, 392 51 KALMAR.

 

Ändringar
Kalmarsund Promotion har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Kalmarsund Promotion att publicera den justerade integritetspolicyn på www.kalmarsundpromotion.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Kalmarsund Promotion genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Kalmarsund Promotion att informera dig via e-post, under förutsättning att Kalmarsund Promotion har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt. Om du inte godtar den ändrade integritetspolicyn kommer Kalmarsund Promotion att ge dig möjlighet att begära att Kalmarsund Promotion upphör med sin behandling av dina personuppgifter innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft.

bottom of page